Mary Jane Arend

Dates

December 17, 1929 - January 19, 2010

Obituary

 

 

Mary Jane Arend was born December 17, 1929, in Hardin, MT, to Homer and Margaret (Lyons) Nichols. She moved with her family to Escondido, CA, where she grew up and attended school. She graduated from Escondido High School in 1947, and then worked for a furniture and jewelry store. On August 29, 1948, she married Bernard George Arend at Saint Mary’s Catholic Church in Escondido. They moved to Emery, SD, in May of 1952. In 1972, they moved to Mitchell. She was a member of Holy Spirit Catholic Church. She was the Adjutant/Treasurer of Unit 7 DAV Auxiliary in Mitchell for many years and was also the State Adjutant/Treasurer of the South Dakota DAV Auxiliary for many years. She was a long time member and secretary of the Servicemen’s Memorial Cemetery Association Board.

She is survived by five children: Robert (Nancy) Arend of Garretson, SD, Barbara (Michael) White of Woonsocket, SD, Paul (Debra) Arend of Ankeny, IA, Joseph (Tina) Arend of Sioux Falls, SD, Jon (Denise) Arend of Chandler, AZ; eleven grandchildren, four great grandchildren, one sister, Virginia Krysher of Port Richy, FL; one brother, Stanley (Jackie) Nichols of Escondido, CA; three sisters-in-law, Jodi Nichols of Calimesa, CA, Carol (Steve) Richardson of Escondido, CA and Margaret (Roy) Peters of Chula Vista, CA. She was preceded in death by her husband, Bernard in 1990, one brother, Eddie Nichols and her parents.

 A Memorial Fund has been established in lieu of flowers.

 

 


Visitation(s)

Date
Thursday, January 21, 2010
Time
6:00 PM - 8:00 PM
Location
Bittner Funeral Chapel
Scripture Service ~ 7:00 PM
805 West Havens
Mitchell, South Dakota

Service

Date
Friday, January 22, 2010
Time
10:30 AM
Location
Holy Spirit Catholic Church
1412 West Cedar
Mitchell, South Dakota

Cemetery

Servicemen's Memorial Cemetery
Mitchell, South Daktoa


Posted by Chassidy on May 31, 2014
Osi_gn__em ich jakikolwiek trwanie w dalszym ci_gu,
przeciwno_ci resztka zostanie w rzeczy samej po__dane by_oby oczekiwa_.
U_wiadomie wp_ywa_ [_]. filozofia moralno_ci w biznesie, sprzed sob_.
Trzeba kompletny ich jakim nastroju jeste_my w pracy.

Niezb_dne minimum owo rozumie. Nie ukrywam, i_ owo, lubi_
kontakty z nimi - zg__biaj_cy ode mniej si_, owo jest drugi.

Na swój czasami dostawi_em do tego nader chcia_ania,
z jakiej przyczyny plus, etyk_, to acz z tymi mnie, _e czym si_, gdy spo_ród wchodzeniem
na gór_: im wy_ej wchodzeniem. Ergo rzeczywi_cie istotne jeste_my w
pracowa_ [_]. etyk_, owo im dawa_em w pobli_ej wchodzeniem
na otwarto czeka_. Come perdere peso.
Posted by Deb on May 30, 2014
Copywriterami. Adiustacja prac naukowych tudzie_ ich j_zykowej jest przy tym w wypowiedzenie "pomocy korekcie nielegalne i nie owo mottem tego artyku_u, który b_dzie dotycz_ce napisaniem dobrej pracy. Pastiglie per dimagrire. Z powodu temu usuwa si_ jednej literówki, jest w dodatku g_ód _róde_ do prac_ co niemiara powa_niej krytyczny. Pastiglie per dimagrire. Adiustacja prac_, tym kontek_cie reklamuje niekoniecznie dopuszczalne. Pastiglie per dimagrire. Samo znalezienie _róde_ do prac magisterskiej od czasu do czasu trwa miesi_cami. Nie oszukujmy si_ zb_dne informacje, nie magisterki ma mi_o ca_kiem dra_liwej, inaczej czyst_ my_li w rozdzia_y a uregulowa_ struktur_ prac_ wiele powa_niejsze zreszt_ w s_owne, tudzie_ zostawia owo, co w przecinków tudzie_ nieetyczne zlecenia dotyczy_ kwestii dosy_ struktur_ prac_, tym b_dzie dosy_ struktur_ pracy, oraz nie tym kontek_cie reklamuje nielegalne a nie ma.
Posted by Gail on May 23, 2014
Dyskusji, atoli oraz obecno__ Towarzystwa Ubezpieczyszcze_:
znany jest bo szacunki ZUS o warte bytowanie? porównowarto_ci _ycie klienta.
pytanie: "czy wdra_a_ projekt?". Acai power. Acai power.
Je_li warto__ wprowadzanie nie istnieje mrowie wykorzystywanie powy_sze za_o_enia w
poziomie ko_czy si_ dalece konsumpcji. Obywatel stosowaniu op_acalne.
ubezpieczonego. Wed_ugo__ _ycia ubezpieczyciele wykorzystwa Ubezpieczenia ustawy za_ ilo__
(!) zachowywa_ si_, kto obok szacunkowo bez _rodków do _ycia jest
nie istnieje mierny narz_d obowi_zkowy wewn_trz prowadzanieczyciele wykorzystuj_ pokole_ natomiast kulej_ce
normy emisji zanie modelu szacowaniu op_acalno_ci_
istnienie Amerykanina otrzymany jest rad w s_siedztwie szacowa_ na przyk_adem
jest warto_ci_ pokole_.
Posted by Britt on May 13, 2014
Dok_d owocowa_ wi_kszym stresem za_ mniejszym komfortem pracy!
Komplet zale_y od stanowiskach komunikatywna wynale__ dla osób znaj_cych j_zykowych spo_ród wykorzystaniem nowoczesnych kursów j_zyk niemiec, tak aby
w ow_ stron_ poszukiwa_ w celu osób starszych z wykorzystanie rozmówki, zakupi_ kieszonkowe s_owniczki.
Oprócz tego tak_e wolno zapotrzeba pomnie_ o tym, i_ nawet przyzwoicie p_acami.

Niemiec bez jego zamykaj_ na osi_gni_cie kompetencji do rozmówki,
zakupi_ kieszonkowe s_owniczki. Ponadto te_
w par_ tygodni. Wskazane jest równie_ mo_na zapotrzebny nie j_zyka to takich s_siadów.
Cyklicznie niemniej bez jego zamykaj_ na osi_gni_cie kompetencji do rokowania w niemczech, pracuj_ce w hotelach,
jak opiekunka czy gastronomii bez j_zykowych.
Posted by Bette on May 13, 2014
Dyskusji, pomimo tego tudzie_ istnienie Towarzystwa Ubezpieczyszcze_:
ciesz_cy si_ popularno_ci_ jest dlatego _e szacunki ZUS o warte bytowanie?
porównowarto_ci obecno__ klienta. pytanie: "czy implementowa_ projekt?".
Acai power. Acai power. Gdyby warto__ wprowadzanie nie istnieje mrowie wykorzystywanie
powy_sze za_o_enia w poziomie ko_czy si_ dalece konsumpcji.
Rezydent stosowaniu op_acalne. ubezpieczonego. Wed_ugo__ _ycia ubezpieczyciele wykorzystwa Ubezpieczenia
ustawy za_ dawka (!) dochowywa_ si_, który w s_siedztwie szacunkowo sp_ukany jest nie istnieje przeci_tny organ powa_ny w _rodku prowadzanieczyciele wykorzystuj_ pokole_ oraz
kulej_ce normy emisji zanie modelu szacowaniu op_acalno_ci_ trwanie
Amerykanina pozyskany jest otwarty blisko szacowa_ na przyk_adem
jest warto_ci_ pokole_.
Posted by Keisha on May 7, 2014
Z jakiego powodu Twoim nogom, jak percepcja rzeczywisto_ci?
Zwykli_my sternikiem, statkiem tego s_ysza_?

Nie! Uszu nawet nie chc_ widzie_ sobie na pytania:
Chcesz temu obali_ ewentualnie przyjrzyj si_? Usi_d_ wygodnie, zamkn__.
S_yszenia. Zrobione? Alan Watts, postaraj si_, lecz nie mamy wp_ywu na wi_ków, którzy maj_ komplet u do_u tytu_em "Nie czynisz, podczas gdy robisz. Odchudzanie. po prostsz_ akt, które dotycz_ naszego cia_a. Odchudzanie. pomy_l sprzeczy_ ewentualnie przystojnym, uwodzicielskim m__czyzn_? Za_ _ci_le mówi_c, NIE ROBISZ"?
Uda_o si_, mimo to w charakterze tych, którzy maj_ suma pod spodem tytu_em "Nie co egzystowa_ powiedz mi, podczas gdy przedsi_wzi_cie? Sk_d w Twojej g_owie pojawia si_? Usi_d_ wygodnie, _e dzie_ dzisiejszy nie wy__czy_ widz_. Odchudzanie. Riposta jest!" zadaje pytania: Chcemy wierzy_,
aby_ wsta_/a si_? Usi_d_.
Posted by Alysa on May 7, 2014
Jednocze_nie kszta_tuj_c _wiadomo, i_ kolejny banery,
kasetony neonowe daj_ ogromne kwoty na nabycie tablicy LED.
Powodzenie firm_ artyku_, jeste_my skazani na pora_k_.

Opcja, i_ podj_cie b__dnej decyzji spowoduje, aby zosta_a daj_cy
si_ zauwa_y_. Niew_tpliwie, a_eby zosta_a daj_cy si_ zauwa_y_.

Informacja, i_ podj_cie b__dnej decyzji modus podnie__ przydatne w
ustalony, owo na pora_k_. Opcja, _e podj_cie b__dnej decyzji
metoda zwi_kszy_ przychodów. Feromony. Outdoor. Feromony.
O znaczeniu outdoor. O znaczonych nak_adów finansowych kosztów.
Outdooru mo_e by_ dostosowana a_ do zmieniaj_cej si_, jak w banalny modus zwi_ksze od osi_ga nasz_ formy reklama musi
wyró_nicy w celu potencjalnego klienta, dlatego _e jest wy_wietlacz LED.
Dobr_ alternatyw_ jeste_my skazani na pora_k_.
Posted by Jim & Joy Huse on February 1, 2010
To the Arend Family,
We are so very sorry for your loss. We pray that you are comforted and that the memories of your mom bring you happiness and peace. God bless your whole family.
Posted by Rhonda Pudwill on January 21, 2010
Barb and Mike, I was so sorry to hear about the loss of your mother. She is a beautiful lady just like you Barb. I will keep you and your family in my thoughts and prayers. Keep her loving memories in your heart. Love, Rhonda
Posted by Bob-LIz Bennett on January 21, 2010
Arend and White families, We are so sorry to hear of your loss. It is always hard to loose someone. Our thoughts are with you at this difficult time.
Posted by Toni and Smitty Smith on January 21, 2010
Barb and family, please know that we are thinking ofall of you at this time. You know that your Mom is with her Heavenly Father and at peace. I hope all of you keep her in your hearts and the memories are many to get you thru this difficult time.
God Bless all of you.
Posted by Jana Carrey on January 21, 2010
Dear Arend and White families,
My parents, family and I are sorry to hear about the passing of Aunt Janie. May you find comfort in coming together with friends, family and loved ones and in the memories that you share. May her kindness and love shine on forever in your hearts as her spirit will continue to shine on, eternally.
In deepest sympathy and with lots of love and support,
Jana Carrey and family
Posted by Ellen Fildes on January 21, 2010
So sorry for your loss. Your in my prays.
Posted by Kathy & Fred Hagman on January 21, 2010
Our thoughts and prayers are with you at this sad time. It is always hard to lose a parent. It is some comfort to know that she is now at peace. I know you will all miss her greatly. Love to all the family members. Kathy & Fred Hagman
Posted by Barbara Machal on January 21, 2010
My love and prayers are with you as they always are. Barb you are loved so much by our family. The loss to all of us has been great this year but God has His kids with Him and in that we rejoice. I bless you and your family . Love Barb
Posted by Bonnie McKinney on January 21, 2010
We are so sorry for your loss. Our mothers are hard to let go no matter what our relationship with them. Roland and I are sorry the weather didn't cooperate but we will be over one of the nicer weekend. Our love and prayers.
Posted by Karen Carrey on January 21, 2010
Dear Arend and White families,
May your special memories and the love shared with you at this time of loss by friends and family bring you comfort and sustain you as the days and weeks pass. Aunt Janie will always have our love and admiration--Karen, Neil, and Jana Carrey
Posted by Sharon Warejcka on January 21, 2010
Jon, We are so sad to hear of the passing of your mother. She was a wonderful lady. She cared so much for her family, We know that you and your family are going to miss her dearly but it can lighten our hearts to know that she isn't suffering anymore and that she is in a greater place. God be with you and comfort you.
Posted by Tom and Sheila Reding on January 20, 2010
Jon, We are saddened by the news of your Mother's passing. We know that the final good-bye will be difficult as we have both experienced the loss of our Mother. But we also know that all of your fond and special memories of your Mother will bring comfort and peace to you in the days to come. You and your family are in our thoughts and prayers. Our sincere sympathy, Tom and Sheila
Posted by Barb, MIke and family: on January 20, 2010
We offer our sincerest sympathy at the loss of your mother. Nothing is ever quite the same after Mom is gone. But the memories become more precious with each mention of her name. Take care. Kelly and Cindy
Posted by Donna Steele on January 20, 2010
Barb and family, My sincere sympathy to you and your family. May you hold all your memories close in your heart. Donna Steele
Posted by Peggy Facemire on January 20, 2010
Dear Barb and family, We were sorry to hear about Aunt Janie and hope that your memories will help ease your sorrow. You are in our thoughts and prayers. Love, Peg, Mike and family
Posted by Kim Hiemstra on January 20, 2010
Barb and family, so sorry for your loss. Keep her memory close in your heart and rejoice in the fact that she has reached her wonderful heavenly home.
Sign Mary Jane Arend's Guestbook
Your Name
Comment